Ako vo firme zaviesť AI zodpovedne a s rozumom

Umelá inteligencia otvára obrovské možnosti pre podniky v mnohých oblastiach ich fungovania. Jej nasadzovanie si však žiada premyslený postup, ak chceme minimalizovať riziká a maximalizovať prínosy.

Ako teda pristúpiť k adopcii AI, aby bola prospešná a zároveň zodpovedná?

  1. Na začiatok odporúčam vytypovať 2-3 konkrétne procesy či činnosti, kde AI dokáže priniesť výrazné zlepšenie. Nemusí ísť hneď o masívne rozšírenie do celej firmy. Lepšie je sústrediť sa na tie oblasti, ktoré najviac korešpondujú s firemnými cieľmi a kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti.
  2. V týchto zvolených procesoch má zmysel spustiť pilotné projekty a otestovať schopnosti AI. Je kľúčové merať konkrétne výsledky a vyhodnocovať prínosy.
  3. Popritom treba začať budovať zásady pre zodpovednú AI vrátane vývoja, testovania, monitorovania či dodržiavania etických a právnych štandardov.
  4. Ruka v ruke s technológiou musí ísť príprava zamestnancov. Pomocou workshopov a e-learningových kurzov ich treba pripraviť na efektívnu spoluprácu s AI. Dôležité je zdôrazniť ľudské schopnosti, ktoré AI len dopĺňa.
  5. Ak pilotné nasadenia preukážu konkrétny prínos, dá sa AI rozšíriť do ďalších oblastí. Podstatné je zabezpečiť kompatibilitu so systémami firmy.
  6. Aj po ostrom spustení je potrebné neustále monitorovať fungovanie AI, vyhodnocovať spätnú väzbu používateľov a modely vylaďovať.

Zodpovedným a postupným prístupom dokážu podniky naplno využiť potenciál umelej inteligencie na posilnenie konkurencieschopnosti a tvorby hodnôt. Zároveň minimalizujú riziká vďaka dôslednej kontrole, etickému vývoju a riadeniu zmeny.